1-) Kavimler Göçü

Büyük Hun İmparatorluğu zamanla gücünü kaybetmiş, Çin. Siyenpi, Kitan ve Tunguz baskılarına dayanamayıp dağılmaya başlamıştır.

Yabancı devletlerin egemenliğine girmek istemeyen Kuzey Hunları Balamir önderliğinde göç etmeye başlamış, Hazar Denizi ile Aral Gölü arasındaki bölgeyi kontrol altına almıştır.  Bölgeye hâkim olan Alanlar topraklarını Hunlara kaptırmış, zaman içinde bölgeyi terk etmiş ve Avrupa içlerine kadar ilerlemek durumunda kalmıştır.        Alanlar’ın topraklarına gelmesinden rahatsızlık duyan Vizigotlar, Ostrogotlar, Vandallar ve Gepitler Avrupa içlerine doğru göç etmeye başlamıştır. Hunların başlattığı, yıllarca süren ve bölgede yaşayan birçok kavmin topraklarında tutunamayıp batıya göç etmesine neden olan bu olaya Kavimler Göçü denilmiştir. Bu olay neticesinde;

-Avrupa milletlerinin temeli atılmış oldu.

-Merkezi yönetimler zayıfladı, yerel yönetimler (Derebeylik ya da Feodalite) güçlendi.

-Roma İmparatorluğu ikiye bölündü. (395)

-Ortaçağ başladı.

-Avrupa’da Hıristiyanlık güç kazandı.

-Avrupa’da skolastik düşünce hâkim oldu. (Kilise Hâkimiyeti)

-Türk yaşam tarzı Avrupalılarca tanındı. Kültür alışverişi yaşandı.

-Türkler Avrupa’da birçok devlet kurup, birçok devlet yıktılar.

 

2-) İstanbul’un Fethi

Bizans’ın başkenti Konstantinopolis, 29 Mayıs 1453 tarihinde Sultan II. Mehmed komutanlığındaki Osmanlı Ordusu tarafından fethedilmiştir. Bu fetihle birlikte Osmanlı İmparatorluk haline gelmiş, tarihteki en önemli devletlerden biri olan Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) sona ermiştir. İstanbul’un Fethi ile 21 yaşında olan 7. Osmanlı Padişahı II. Mehmed, “Fatih” unvanını alarak Fatih Sultan Mehmed olarak anılmaya başlamıştır. Fetih sonuçları itibariyle Türk ve Dünya Tarihini önemli ölçüde etkilemiştir. Bu sonuçlara bakacak olursak;

-Orta Çağ kapanmış, Yeni Çağ başlamıştır.

-İstanbul’un fethi sırasında kullanılan devasa topların, güçlü surları bile yıkabileceği görüldü. Bu durum Avrupa’daki derebeyliklerin yıkılmasına ve merkezi krallıkların güç kazanmasına neden oldu.

-İpek yolunun Osmanlı’nın eline geçmesi üzerine Avrupalılar yeni ticaret yolları aramaya başladılar ve buda Coğrafi Keşiflere neden oldu.

-Fethin ardından İtalya’ya giden bilim adamları Rönesans’ın başlamasını sağladılar.

-Fener Rum Patrikhanesi Osmanlı himayesine alındı.

-Osmanlı İslam dünyasında saygınlığını arttırarak lider konumunu perçinledi.

3-) Fransız İhtilali

 

Fransa’da sosyal sınıflar arası ayrımın iyice keskinleşmesi, kralın halkı köle gibi görmesi, İngiltere ve ABD’de ki demokrasi hareketleri ve Fransız aydınların halkı aydınlatma çabaları sonucunda 14 Temmuz 1789 tarihinde Fransız İhtilali gerçekleşti. İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi ilan edildi. İhtilal sonucunda;

-Fransa da sosyal sınıf ayrımı sona erdi, eşitlik ilkesi kabul edildi.

-Ulusal egemenlik fikri ortaya atıldı, merkezi krallıklar prestij kaybetti.

-Demokrasi gelişim göstermeye başladı.

-Milliyetçilik düşüncesi tüm dünyaya yayıldı.

-Milliyetçiliğin yıkılması ile imparatorluklar yıkılmaya ve milli devletler kurulmaya başladı. (Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu…)

-İhtilalin getirdiği fikirlerin kendileri için tehlikeli olduğunu düşünen Avrupa devletleri Fransa’ya savaş açtı.

-Fransa da laik yönetim ilkesi benimsendi.

-Yeniçağ kapandı, Yakınçağ başladı.

 

4-) Sanayi Devrimi

 

Sanayi Devrimi 18. yüzyıl’ın ikinci yarısında İngiltere’de başlamış, ardından Kuzey Avrupa ve Kuzey Amerika’ya yayılmıştır. İlk olarak tekstil ve demir-çelik sanayisinde ortaya çıkan devrim sömürge ile biriken sermayenin sonucudur. Avrupa da yerleşen özel mülkiyet ile ekonomik ve ticari hayat güvence altına alınmış, güvenli ve istikrarlı bir ekonomi ortamı oluşmuştur. Bununla birlikte kapitalizm gelişmiş girişimcilik ve sanayi yatırımları artış göstermiştir. Teknolojik gelişmeler sonucunda buharlı makinelerin ortaya çıkışı sanayi devriminin temel taşı olmuştur. Sanayi devrimi sonucunda;

-Şehirlerde nüfus arttı, tarım ve kırsal bölgeler eski önemini kaybetti.

-İşçi sınıfı ortaya çıktı. Bunun sonucunda sendikacılık ve sosyalizm doğdu.

-Sömürgecilik yaygınlaştı. Sanayileşen ülkeler yeni sömürge arayışlarına girişti bu da I. Dünya Savaşı’na neden oldu.

-Çevresel sorunlar artış gösterdi.

-İnsanların refah düzeyinde önemli bir artış görüldü.

-Teknolojik ve bilimsel gelişmeler ivme kazandı. Aslında birçok teknolojinin temeli sanayi devrimine dayanır.

 

5-) WWW (World Wide Web)’in Ortaya Çıkışı

Tim Berners-Lee tarafından 12 Mart 1989’da geliştirilen www (Worl Wide Web) internet çağının en önemli adımı oldu. CERN’de geliştirilen bu teknoloji ilk olarak bilim adamlarının kendi aralarında kolayca bilgi alışverişi yapabilmesini hedefliyordu. Ancak bu çalışma küresel çaplı internetin doğmasına yol açtı.

1993 yılına gelindiğinde CERN bir karar alarak kendi içinde kullandığı bu teknolojiyi ücretsiz olarak herkesin kullanımına açtı. Elbette ilk yıllarında yalnızca bilgisayar ve teknoloji meraklılarının dikkatini çeken bu hizmet sosyal medyanın yaygınlaşması ile dünya çapında 3.4 milyar insana ulaşmayı başardı. İnternetin geniş ağ bantları ile mobil cihazlarda da hızlı bir şekilde kullanımı günümüz insanının internetten vazgeçememesinin ana nedenini oluşturdu.

Günümüzde Nesnelerin İnterneti olarak adlandırılan tüm eşyaların hatta evlerin, şehirlerin bile birbirine bağlanacağı, birbirleriyle bilgi alışverişinde bulunacağı bir internet çağına ilerliyoruz.

Elde ettiğimiz tüm bu gelişmeleri Tim Berners-Lee tarafından Next marka bir bilgisayarda geliştirilen worl wide web’e borçluyuz.

Kategoriler: Blogging